میمند کرمان

میمند روستای سفالی ایران است .میمند روستایی صخره‌ای در دهستان میمند از توابع بخش مرکزی شهرستان شهر بابک در استان …