سی‎مرغ در سی‎سخت

تاریخ‎دانان و باستان‎شناسان همواره سعی می‎کنند که ارتباطی میان اسطوره‎ها و باورهای افسانه‎ای مردمان با تاریخ یک سرزمین بیابند. در …