مثلث برمودای ایران

در این منطقه تا چشم کار می کند کویر است و باتلاق های نمک که مهم ترین بهانه تبدیل ریگ جن به یکی از صعب العبور ترین نواحی جهان به شمار می رود