جمهوری آذربایجان بزرگ ترین کشور قفقاز است که پایتخت آن شهر باکو می باشد. این کشور دارای میراث فرهنگی باستانی و تاریخی زیادی است که دو مورد از آن ها در فهرست میراث جهانی یونسکو در جمهوری آذربایجان ثبت شده است.

سابقه حضور بشر در جمهوری آذربایجان به هزاران سال قبل باز می‌گردد. کاوش های غار آزیخ در بخش فضولی وجود آثاری از زندگی بشر به قدمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار سال را نشان می‌دهد. سنگ نگاره‌های قبوستان نیز تاریخی ۱۲ هزارساله دارند که یکی از میراث جهانی یونسکو در جمهوری آذربایجان به شمار می آید.

شهر باکو با کاخ شروانشاه و برج مایدن اولین اثر ثبت شده این کشور می باشد.

شهر باکو با کاخ شروانشاه و برج مایدن

تاریخ ثبت: ۲۰۰۰

شماره ثبت: ۹۵۸

میراث جهانی یونسکو در جمهوری آذربایجان

dsc01624-5 (1)

منطقه قوبوستان

تاریخ ثبت: ۲۰۰۷

شماره ثبت: ۱۰۷۶

میراث جهانی یونسکو در جمهوری آذربایجان

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.