در این موزه  کوچک، وسایل شکنجه  تاریخی به نمایش گذاشته شده است و تماشای آن برای افراد نازک نارنجی و زیاده حساس توصیه نمی شود. فقط طرفداران جانورخویی و وحشیگری های قرون وسطی می توانند دستگاه های شکنجه شکستن جمجه سر، پاره کردن مفاصل دست و پا و دستگاه های کشتار همچون گیوتین را ببینند.
مایش آویزان بودن  یک مرد عریان  از قوزک پا همچون گوشت های قصابی و بردیدن بدن او از وسط با اره برقی وحشتناک ترین اثری است که در این موزه وجود دارد.

Torture-Museum (1)

Torture-Museum.-Amsterdam-9 torture-museum 3 (1) 53d6165a0886dtorture museum 256899-talk-about-a-pain-in-the-neck--on-display-at-the-torture-museum--amsterdam-netherlands museum-of-medieval-torture

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.