پورتو

آندره گوکالوز فردی است که به پنجره ها علاقه زیادی دارد. آندره معتقد است پنجره ها همچون ساختار خانه ها، از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. به عقیده وی پنجره ها از زمان های قدیم که تنها یک روزنه در دیوار بود، خیلی تغییر کرده است.

آندره از پنجره های زیبا در کشورهای مختلف عکسبرداری کرده تا این تنوع و جذابیت را به نمایش گذارد.

ونیزونیز

اریسیرااریسیرا

بورانوبورانو

اوورااوورا

آلپآلپ

آلبوفیراآلبوفیرا

گیومارسگیومارس

لیسبونلیسبون

پورتوپورتو

سسیمبراسسیمبرا

ترنتوترنتو

مطالب مشابه

دیدگاه خود را بنویسید