سرویس خبری روزنامه ارک – نمایشگـاه صـنـایـع دسـتـی و جشنواره اقوام ایـرانـی از روز گذشته در اهواز برپا شده است .منطقـه خوزستان ، در آیین گشـایـش این نمایشگاه فـرج االله خـبـیـر معـاون سـیـاسـی اجـتـمـاعـی استانـدار خـوزسـتـان گـفـت : صنایع دستی از جمله صنایـعـی است که در اقتصاد خانوارها و جامعه بسیار موثر است . او با تاکید بـر ارتـقـای بـازار صنایع دستی بیان کرد : فرهنگ توجه به صنایع دستی در سطـح استان باید رونق پیدا کند . خبیر در ادامـه بـا اشـاره بـه برگزاری جشنواره اقوام ایرانـی یادآور شد : خوزستان رنـگـیـن کمانی از اقوام است و در کنـار سایر اقوام ایـرانـی مـی تـوانـد جلوهای زیبا از آداب و سـنـن ایرانـی را شـکـل دهـد . ایـن جشنواره می تواند در مـعـرفـی ایران و فرهنگ غنی آن بسـیـار مؤثر واقع شود . افشین حیدری مدیرکل میـراث فرهنگـی، صـنـایـع دسـتـی و گردشگری خوزستان نیز با بیان اینکه جشنـواره اقـوام امسـال بسیار متنوع و شاد است، گفت : امسال ۱۵۰ صنعتگر خوزستانـی در ۱۵۰ غرفه حضور دارنـد و در کنار آن ها اقوام خوزستانـی ۱۰و قوم دیگر به اجرای آداب و رسوم میپردازند . وی درباره راه اندازی بـازارچـه صنایع دستی در شـهـر اهـواز، اظهار کرد : بـازارچـه صـنـایـع دستی اهواز را در فروردین ۹۴ راهاندازی و در چهار شهرستان دیگر نیز بازارچه صنایع دستـی را ایجاد می کنیم.

ایسنا

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.