سرویس خبری روزنانـه ارک – اعضای هیئت مـدیـره کـانـون سراسری راهنمایان گردشگـری به اهمیت مـیـزبـانـی ایـران از کنوانسیون جهانی راهنمایان در سال۲۰۱۷ اشاره و بیان کـردنـد : مسـئـولان گـردشـگـری بـایـد اهمیت این موضوع را درک کنند و به کمک ما بیایند . در نشست خبری هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری که شامگاه گذشته، ۳۰ اسفند در هـتـل همای مشهد برگزار شد، توحید فروزانفر، با اشاره به ایـن کـه تاکنون هفت دوره از این مراسم در اسـتـان هـا و شـهـرهـای مختلف برگزار شده گفت : امسال، هشتمـیـن دوره از جشـن راهنمایان گردشگری در مشهد مقدس برگزار می شود و عـدد هشت برای ما ایرانیها، عدد مقدسی است . به گفته دبیر هشتمین همایش راهنمایان گردشگری، برگـزاری چنین مراسمی موجب ارتباط بیشتر و بهتر راهنمایان ایرانـی بـا یکدیگر می شود و ما باید بتوانیم در سـال ۲۰۱۷، مـیـربـانـان خوبی برای راهنمایانی باشیم که از سایر کشـورهـا بـه ایـران . آیند می اما متاسفانه راهنماها در ایران با دست خالی به مصاف . روند می راهنمایانی کـه حـلـقـه اتصـال ارکـان مـخـتـلـف گردشگری با یکدیگرند . فروزانفر، میزبانی ایـران از اعضـای کـنـوانسـیـون جـهـانـی راهنماهای گردشگری را اتفاقی مهم دانست و افزود : متولـیـان اصلی گردشگری یعنی سازمان میراث فرهنگی و نمایـنـدگـان مجلس و اعضای هیئت دولت باید به این مهم توجـه کـنـنـد . حالا که قرار است راهنماهایی از سراسر دنیا به ایران بـیـایـنـد باید زمینههای آمدنشان فراهم شود . مسئولان، اهمیت میزبانی در سال ۲۰۱۷ اند را درک نکرده آرش نوراقایی، رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشـگـری به این که همایش راهنمایان گردشگری که هر سال، همزمان با روز جهانی راهنمایان گردشگری بـرگـزار مـی شـود، یـک گردهمایی ساده نیست گفت : آموزش یرعهده سازمان میـراث فرهنگی است و ما بخشی از این بار را برعهده گرفـتـه در . ایـم کشوری چون ترکیه، هر راهنما، حدتقل ۹ ماه دوره میبسند و ۴۵ روز سفر می کند در ایران هر راهنما، ۶ ماه کلاس می زود و یک نیم روز سفر می. کند او به نقش راهنمایـان در عـرصـه محیط زیست اشاره و بیان کرد : طرح نقـش یـوز ایـرانـی بـر پیراهن ملی پوشان فوتبال و زیست توپ را ما مطـرح کـردیـم حالا هم قرار است درنای سیبری بر پیراهن والیبالیست های مـا نقش بندد.

مهر

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.