سرویس خبری روزنامه ارک- مـنـشـور کوروش به همراه پـانـزده اثـر تاریخی دیگر از ایران بـاسـتـان در سومین توقفـگـاه خـود در آمـریـکـا بـه مـوزه بـزرگ متروپلیتن نیویورک رسید تا بار دیگر عظمت فرهنگ و تـمـدن ایرانیان را بـه رخ جـهـانـیـان بکشد . به گزارش خـبـرگـزاری پـانـا، منشور کوروش که طبق توافـق موزه لندن با موزه های آمریکا، از نوزدهم اسفند پارسـال تـور هنری به پنـج ایـالـت از ایـن کشور را آغاز کـرده، اکـنـون بعد از واشنگتـن پـایـتـخـت و ایالت تگزاس، وارد بزرگتریـن شهر آمریکا یعنی نـیـویـورک شده است . در ویژه مراسمی کـه بـه ایـن مناسبت برگزار شـد، بـاسـتـان شـنـاسـان و ایـران شـنـاسـان آمریکائی دربـاره اهـمـیـت و قدمت این اثر تاریخی صحبـت کردند . مــنــشــور کــوروش کــه مجموعه ای از فرامین کوروش پادشاه ایـران در دو هـزار و پانصد سال پیش است، به علت قدمت و توجه اش بـه حـقـوق اقلیت ها در سـرزمـیـن بـابـل، نخستین بیانیه حقوق بشر نیز نام گرفته است . این منشور استوانه ای گلیـن بـا طول ۲۳ و عرض ۱۱ سانتیمتـر، در ۴۰ سطر به خط مـیـخـی ، فرامین کـوروش را در خـود جای داده است . منشور کوروش بعد از نمـایـش در موزه های اسمیت سـونـیـان واشنگتن پایتخت آمریکا، موزه هنرهای زیبای هوستون تگزاس و اکــنــون در مــوزه هــنــر متروپولیتن نیویورک، هجدهـم مرداد امسال به موزه هـنـرهـای آسیایی سان فرانسیسکو و دهـم مهر به موزه پـاول گـتـی لـس آنجلس می رود . این نخستین بار است که مـردم آمـریـکـا فـرصـت دارنـد از نزدیک با این اثر تـاریـخـی و مـهـم جـهـان آشـنـا شـونـد . به دلیـل اهـمـیـت ایـن سـنـد تاریخی، نسخه ای از مـنـشـور کوروش در ورودی اتاق کـار دبیرکل سازمان ملل متحد نـیـز قرار داده شده است و روزانـه دهها شخصیت بین المـلـلـی از آن دیدن می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.