موزه جنازه های مومیایی (20)

صومعه پالرمو در ایتالیا در قرن ۱۶ میلاد توسط راهبان ایجاد شد. در این صومعه به مردم اجازه داده می شد که مرده های خود را که مومیایی کرده اند نگهداری کنند . ولی بازدید از آنها برای خانواده ها دارای هزینه بود و باید مبلغی را به صومعه پرداخت میکردند. حالا بازدید از این مومیایی های باقی مانده از هر فیلم ترسناکی ترسناک تر است.

موزه جنازه های مومیایی (1) موزه جنازه های مومیایی (2) موزه جنازه های مومیایی (3) موزه جنازه های مومیایی (4) موزه جنازه های مومیایی (5) موزه جنازه های مومیایی (6) موزه جنازه های مومیایی (7) موزه جنازه های مومیایی (8) موزه جنازه های مومیایی (9) موزه جنازه های مومیایی (10) موزه جنازه های مومیایی (11) موزه جنازه های مومیایی (12) موزه جنازه های مومیایی (13) موزه جنازه های مومیایی (14) موزه جنازه های مومیایی (15) موزه جنازه های مومیایی (16) موزه جنازه های مومیایی (17) موزه جنازه های مومیایی (18) موزه جنازه های مومیایی (19) موزه جنازه های مومیایی (20) موزه جنازه های مومیایی (21) موزه جنازه های مومیایی (22) موزه جنازه های مومیایی (24) موزه جنازه های مومیایی (25) موزه جنازه های مومیایی (26) موزه جنازه های مومیایی (27) موزه جنازه های مومیایی (28) موزه جنازه های مومیایی (29) موزه جنازه های مومیایی (30)

مطالب مشابه

دیدگاه خود را بنویسید