سرویس خبری روزنامـه ارک – سومین نشـان دکـتـر عـزت االله نگهبان به محمدرحیم صـراف، باستانشناس پیشکسوت ایران و از شاگردان زنده یـاد عـزت االله  نگهبان اهدا میشود.  هر سـال پـنـجـم اسفندماه در روز تـولـد دکـتـر عــزت االله نــگــهــبــان پــدر باستانشناسی ایـران ، مـراسـم اهدای نشان وی به باستان شناسان پیشکسوت برگزار می شـود در سومین مراسم اهدای این نشـان، این بار قرعه به نام دکتر محـمـد رحیم صراف افتاده و قرار اسـت همزمان با آیین گشایـش گـروه باستانشناسی دانشـگـاه شـهـیـد بهشتی این نشـان بـه کـوشـش انجمن علمی باستان شناسی ایران به وی اهدا شود . دکتر عزت االله نگهبان، که یکـی از سرسـخـت تـریـن مـدافـعـان منظمکردن فعالیتهای مربوط به باستانشناسی بـود، بسـیـاری از افــراد او را دشــمــن بــزرگ قاچاقچیان و دلالان عـتـیـقـه در ایران میدانستند . او در پـنـجـمـیـن کـنـگـره ی بینالمللی باستان شناسی و هـنـر ایران در سال ۱۳۴۷، مـقـالـه ای ارائه داد و در آن مادهای پیشنهاد کرد که بر اساس آن خـریـد و فروش اشیای باستانی به صـورت غیرمجاز و از طـریـق قـاچـاق ممنوع اعلام شود و کـنـگـره را ملزم به صدور قانـونـی در ایـن زمینه کرد . وی با ارائه این مقالـه، نقش اساسی در تصویب قطعنامه محکومکردن قاچاق و فـروش اشیای عتیقه داشت . کاوشهـای دکتر نگهبان در قـالـب مـقـالـه، گزارش و کتاب، همواره مـورد توجه باستان شناسان بـوده اسـت . فعالیتهای باستان شـنـاسـی وی باعث شد تا بـه او لـقـب پـدر باستانشناسی ایـران داده شـود . عزت االله نگهبان در ۱۶ بـهـمـن ۱۳۸۷ پس از مدتها بیـمـاری در آمریکا درگذشت.

ایسنا

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.