سرویس خبری روزنامه ارک – شش میلیون و ۲۵۶ هزار و ۶۶۸ نفر نوروز سال گذشته سـفـر دریایی داشتند، این آمار ۱۹,۷ درصـد کـل سفرهای نوروزی را به خود اختـصـاص داد؛ سفرهایی که بیشتر در مسیر دریـایـی قشـم و کیش انجام شد و سایر مسـیـرهـای دریـایـی چندان بهرهای از آن نبردند . واقعیت آن است که بیشتر ایرانی ها تـرجـیـح می دهند با اتومبیل، اتوبوس، قطار و هواپیـمـا سفر کنند . کشتی و سفـر دریـایـی مـعـمـولا ضعیفترین شانس را در میان این انتخاب هـا دارد . شـایـد ضعف زیرساخت دریایی و اهمیت ندادن بـه مساله حمل و نقل و گردشگری دریایی باعث شده مردم هم چندان گـرایشـی بـه حـداقـل امکانات موجود این حوزه نشان ندهـنـد؛ امـا هستند گروهی که برای ماجراجویی بیشتـر و یا صرفه جویی در هزینه خـانـوار ایـن راه را انتخاب می .کنند بیشترین تمرکز سفرهای دریایی در آب هـای جنوبی ایران و بـویـژه در مسـیـر دریـایـی هرمزگان و جزایر قشم و کیش اسـت . شـایـد کمتر کسی اطلاع داشـتـه بـاشـد کـه ایـن مسیرهای دریایی بین ایران و کویت، امـارات و عراق نیز برقرار است . اصلیترین بنادر جابجایی مسافر در مسیرهـای آبی بین المللی در بندرعباس و خرمشهر قـرار . دارد این جابجایی دریایی در طول هفته و در چند نوبت بین خرمشهر کویت، بـنـدرعـبـاس شارجه، بندر لنگه دبی و خـرمشـهـر بصـره برقرار است . سفر دریایی بین المللی معمولا با کشتـی هـای دو طبقه کاتاماران و رو رو انجام می شود کـه رو روها قابلیت حمل ۱۲۰ دستگاه خودرو را هم دارند . مسافت این سـفـرهـای دریـایـی در مسـیـر خرمشهر کویت پـنـج سـاعـت، در مسـیـر بندرعباس شارجه ۹ ساعت، در مسـیـر بـنـدر لنگه دبی پنج ساعت و در مسـیـر خـرمشـهـر بصره حدود دو ساعت طول می .کشد هزینه این سفرهای دریایی با توجه به مسافـت و همچنین خدمات دریافتی از ۸۵ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است . معافیت حمل بار در سفرهای دریایی نیز تا ۵۰ کیلوگرم است، درحالیکه سفرهای هوایی تـا ۲۰ کیلوگرم از معافیت بار بهرهمند هستند . درحال حاضر حدود ۸۵ آژانـس مسـافـرتـی فروش بلیت کشتی ها در این مسیرهای دریایی را بر عهده دارند . همچنین دفاتر شرکت هـای کشتیرانی در بندرعبـاس، بـوشـهـر، لـنـگـه، خرمشهر، دبی، شارجه و کویت مستقرند کـه اطلاعات و خدمات مربوط به برنامه حـرکـت کشتیها و بلیت را در اختیار مسـافـران قـرار می دهند.

ایسنا

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.