سرویس خبری روزنامه ارک – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گـردشـگـری گـفـت : بـرای رسـیـدن بـه افـق مـطـلـوب گردشگری در ۱۴۰۴ ، باید سالانه ۲۰ تـا ۲۵ هتل چهـار و پـنـج سـتـاره کـه مـطـلـوب گردشگران خارجی است را بسازیم . دکـتـر مسـعـود سلطانیفر که در آیین اختتـامـیـه هشـتـمـیـن گردهمایی سراسری راهنمایان گـردشـگـری کشور در محل هتـل ثـامـن مشـهـد سـخـن میگفت،در ادامه اظهار کرد : امـروز از بـیـن ۱۱۰۰ هتل موجود در کشور تنها ۱۳۰ هتل ۴ ۵و ستاره هستند که این میزان آمار پـایـیـنـی . است برای دستیابی به افق ۲۰ میلیون گردشگر خارجی در سال که برای ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است نیازمند ۴۰۰ هتـل از ایـن دسـت هستیم که این موضوع کار بسیار سختی است و ما با همکاری بخش خصـوصـی داخـل و خارج از کشور به دنبال اجـرایـی کـردن آن هستیم . مشکل بیمه راهنمایان گردشگری در بـرنـامـه ششم توسعه حل خواهد شد رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتـی و گردشگری تصریح کرد : مـوضـوع بـیـمـه راهنمایان گردشگری همواره مورد توجه مـا بوده است و در همین راستا در برنامه تـدویـن شده از جانب ما پیشنهاد بـیـمـه راهـنـمـایـان گردشگری داده شده اسـت کـه انشـااالله بـا تصویب مجلس شورای اسلامـی از ابـتـدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد . سلطانیفر خطاب به راهنمایان گـردشـگـری کشور گفت : فعالیت در عرصه گـردشـگـری سخت و طاقت فرساست که از دسـت کسـی جز شما برنمی آید و به همین دلیل ما به شـمـا امید بسته .ایم ایم و روی شما حساب کرده وی در ادامه خطاب به دستاندرکاران گفت: چندی پیش ما پرتال جامع گردشگری ایـران را رونمایی کردیم که در آن حـدود ۳۰۰۰ جاذبه گردشگری ایران در حال حاضر به سـه زبان و تا ۶ ماه آینده به ۹ زبـان در اخـتـیـار کاربران قرار خواهد گرفت و مـن از شـمـا میخواهـم کـه ذیـل عـنـوان هـر جـاذبـه گردشگری اطلاعات خود از آن جـاذبـه را بنویسید تا انشااالله در اختیار تمام کاربران ایـن سایت جامع از سراسر دنیا قرار بگیرد . گردشگری چهارمین منبع درآمد جهان است رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتـی و گردشگری با بیان اینکه امروز گردشـگـری چهارمین منبع درآمد جهان است، خاطرنشـان : کرد در پایان سال ۲۰۱۴ در جهان از هـفـت شغل یک شغل به صورت مستقـیـم یـا غـیـر مستقیم با گردشگری در ارتباط بوده است که این موضوع نشان دهنده اوج اهمیت موضـوع گردشگری در جهان معاصر است.

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.