سرویس خبری روزنامه ارک – سـیـد عـلـی آقازاده گفت : جذب توریست نیازمند توسعـه زیرساختهای گردشگری است که در ایـن زمینه باید تلاش گسترده ای از سوی مسوولان صورت گیرد . منطـقـه قـم، مـدیـرعـامـل شـرکـت ایرانگردی و جهانگردی در حاشیه بازدید از فرودگاه بین المللی قم، با بیان اینکه از ابتـدای امسال تاکنون حدود پنج میلیون توریست بـه کشور وارد شدند که تا پایان سال بـه حـدود شش میلیون می رسد، اظـهـار داشـت : اکـثـر توریستهایی که به ایران می آیند، از عراق و آذربایجان هستند و بیشتر آنان نـیـز بـعـد از تهران از قم و مشهد بازدید می .کنند وی بیان داشت : سالانه زائران زیادی از عـراق به قم و مشهد سفر می کـنـنـد و بـا افـتـتـاح فرودگاه قم، خطوط قم – مشـهـد یـکـی از پرترددترین خطوط هوایی کشور خواهد شد . آقازاده با بیان اینکه باید از این ظرفیت ها بهره ببریم گفت : صنعت توریسم طی این سـال هـا آرام آرام رو به رشد بوده اسـت و از سـال گذشته تاکنون در این دولت شاهد افـزایـش رشد صنعت توریسم بودیم . وی با بیان اینکه در شرایط کنونـی صـنـعـت توریسم برای کشور اهمیت دوچـنـدان دارد افزود: با توجه به شرایط مـوجـود در کشـور صنعت توریسم امروز می تواند پولسـازتـریـن، پایدارترین و ارزآورترین صنعت کشور باشد . وی بیان داشت : توریسم تنها صنعتی است که میتوان به آن ۱۰۰ درصد امیدوار بـود، چـرا که این صنعت تحت تـاثـیـر بـحـران هـایـی همچون تحریم، rکاهش قیمت های نفتی و . . . نیست . آقازاده با بیان اینکه نیاز است جـهـت جـذب توریست، زیرساخت گردشگری نـیـز مـهـیـا باشد تا درآمد بالا داشته باشیم گفت : یکی از زیرساخـت هـای مـهـم، تـوسـعـه مـنـاطـق گردشگری و احداث فرودگـاه اسـت، پـس میتوان نتیجه گرفت فـرودگـاه قـم ارتـبـاط مستقیم با صنعت توریسم دارد که می تـوانـد در اقتصاد کشور موثر باشد . وی با اشاره به موقعیت قرارگیری فرودگاه قم افزود: اینگونه نیست که این پروِژه فقط بـرای قم باشد، بلکه می تواند یک پـروِژه فـرامـلّـی باشد به دلیل اینکه با صـنـعـت تـوریسـم در ارتباط است . مدیرعامل شرکت ایرانگردی و جهـانـگـردی کشور تصریح کرد : کسانی که مـی گـویـنـد فرودگاه قم توجیه اقتصادی ندارد بـه شـدت در اشتباه هستند و با توجه به توریسم مذهـبـی که مطرح است و جایگاه مذهبی قم و مشهـد و زائرینی که به قم می آینـد نـیـاز اسـت تـا زیرساختها نیز فراهم شود . وی ادامه داد : ما نباید فقط بـعـد مسـافـربـری فرودگاه را در نظر بگیریم، بلکه با تـوجـه بـه موقعیت قرارگیری آن در محـدوده مـنـطـقـه ویژه اقتصادی سلفچگان که یکـی از بـنـادر مهم کشور محسوب می شود، می تـوانـد بـه عنوان یک بارانداز بسیار مهم باشد . آقازاده یادآورشد : با توجه به موقعیت مکانـی فرودگاه قم می تواند بار تجاری بسـیـاری از سفرهای هوایی منطقه را به خود اخـتـصـاص .دهد وی اضافه کرد : با وجـود ایسـتـگـاه بـزرگ تهران و اصفهـان کـه خـود یـک تـوجـیـه اقتصادی می تواند برای این پـروژه بـاشـد و همچنین موارد ذکر شده بالا، منطقی نـیـسـت که ما بگوییم چون فرودگاه قم در نـزدیـکـی تهران قرار گرفته، پس توجیه اقتصادی ندارد . وی بیان داشت : از فرودگاه قم نه تنها می توان به عنوان یک پروِژه ملی نام برد، بـلـکـه ایـن پروژه می تواند اثرات اقـتـصـادی در قـم و کشور داشته و توسعه بسیاری از زیرساختها را در قم سبب شود . آقازاده عنوان کرد : با اولین پرواز در فرودگاه قم مطمئنا یک تحول اقـتـصـادی را در آن شاهد خواهیم بود . وی با بیان اینکه بـایـد از سـرمـایـه گـذاران حمایتهای لازم صورت بگیرد بیان داشـت : امروزه یکی از مجموعه هایی که مـی تـوانـد کشور را از بحران ها و بنبست ها نجات دهد، سرمایهگذاران هستند که باید از آنان حمایت کرد و حتی می توان قوانین دست و پا گیر را نیز اصلاح نمود . وی با بیان اینکه مجموعه دولت از این گـونـه طرحها حمایت می کند گـفـت : مـا نـیـز در مجموعه سازمان، پشتیبانی لازم از این پـروِژه را خواهیم داشت و امیدوارم مسئولین اسـتـان نیز در معرفی فرودگاه بیش از پـیـش تـلاش نمایند تا سرمایه گـذاران و شـهـرونـدان بـا ظرفیت آن آشنا شوند .

ایسنا

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.