سرویس خبری ر وزنامه ارک – پس از پیدا شـدن راهـب بودایی که ۲۰۰ سال پیش در حالت مدیتیشـن مـومـیـایـی شده، گفته میشود احتمال دارد او هنوز زنده باشد . یـک راهب بودایی ۲۰۰ سال پیش به حالت نشسته بـا زانـوان و دستهای خم در پوست گاو مومیایی شده و پس از پـیـدا شدن او در مغولستان گفته می شود ممکن است او هـنـوز زنده و در خلسهای ذهنی به نام توکدام !باشد این مومیایی که در حالت معروف نیلوفر نشسته ، به مـرکـز تخصصی قانونی در اولان باتورفرستاده شده است .

inside mummy

به گزارش نشنال پست ، حالت توکدام در دین بودایـی هـا نزدیکترین حالت به نیروانا و یکی از مدیتیشن های قـوی محسوب می شود. به گفته یکی از اساتید موسسه هنر بودایی مغولستان ، دست چپ لامای مومیایی شده باز است و دست راسـت او بـه حالت نمادینی به موعظه اشاره می. کند این یعنی این لامـا هنوز زنده است و در حالت مراقبه شدید و عمیقی بـه نـام توکدام قرار دارد . این مومیایی در یک غار پیدا شده است.

inside mummy

 

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.