سرویس خبری روزنـامـه ارک – رئیس اداره محیط زیست مهریـز گفت: شهرستان مهریز گنجینهای ارزشمند، اما گمنـام در مـرکـز کشور است . مهدی تیموری  اظـهـار کــرد: مــهــریــز یــکــی از شهرستان های مستعد استان یزد و کشور است که پتانسیل هـای آن فعـال نشـده اسـت . بـیـشـتـریـن جمعیت حیوانات وحشی اعم از کل و بز استان در مهریز زیسـت میکنند و این شهرسـتـان تـنـهـا منطقهای در استان است کـه بـه حفاظت آهوان اهمیت بسـیـاری داده و تنها امـیـد اسـتـان بـرای زیستگاه این حیوانات است . وی، پرورش و رهاسازی گورخر ایرانی در ایـن شـهـرسـتـان را مهمترین و مـوفـق تـریـن طـرح کشوری در حوزه محیط زیسـت نام برد و گفت : شهرستان مهریـز به جرات مـی تـوانـد بـه عـنـوان مهمترین منـطـقـه گـردشـگـری طبیعی و اکـوتـوریسـم کشـور مطرح باشد . همچنین هـمـکـاری مردم مهریز در حـفـظ مـحـیـط زیست و حیات وحش شهرستـان ستودنی است . شهرستان مـهـریـز یکی از موفق ترین شهرستان هـای کشور در جذب مشـارکـت هـای مردمی برای محافظت از محـیـط زیست است . تـیـمـوری، حـفـظ محـیـط زیسـت را یـک کـار فرابخشی و نیازمند همکاری همه جانبه همه اقشار مردم دانسـت و خاطرنشان کرد : این همکاری هـا باعث شده تا امسال روند خـوبـی در افزایش جمـعـیـت جـانـوری حیات وحش منطقه شـهـرسـتـان مهریز وجود داشته باشد به نحوی که این روند از رشد حـدود ۴۰ درصدی نسبت به قبل برخـوردار بوده است . اگر مشارکـت مـردم در این زمینه افزایش یابد، انشـاالله در آینده نزدیـک بـهـره بـرداری پایدار و جمعیت پایـدار حـیـات وحش مهریز را شاهد خـواهـیـم بود رئیس اداره محـیـط زیسـت مهریز، این شهرستان را پیشرو در واگذاری قرق اختصاصی کشـور ذکر کرد و گفـت : دو مـورد از مجموع پنج پایلوت معرفی شـده در کشور برای قرق اختـصـاصـی مربوط به شهرستان مهریز اسـت که این نشان از مستعد بودن ایـن شهرستان از نظر محیط زیستی و حیات وحـش در کـل کشـور ۷۰٫ دارد گونه پرنده، ۲۰ گـونـه پستاندار، ۱۵ گونه خزنـده و ۷۰ گونه گیاهی در شهرستان مهریـز شناسایی شده است . تیموری اظهار کرد : برای شکوفـا کردن و پیشرفت و توسعه مهریـز باید در کنار صنعت و مـحـیـط زیست، گردشگری طبیعی فـعـال شود تا گردشـگـران عـلاوه بـر دیدن آثار تاریخی و تـفـریـحـی شهرسـتـان، از چشـم انـدازهـای طبیعی و تنوع زیست محیطی این منطقه خاص از کشـورمـان نـیـز بهرهمند شوند . مناطـق طـبـیـعـی مهریز آن قدر کامل و زیبا هستند که هر بازدیـد کـنـنـده ای را بـا سلیقههای متفاوت جلب خواهـد کرد.

ایسنا

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.