سرویس خبری روزنامه ار ک – مـدیـر پـایـگـاه تاریخی لرستان گفت : درکشور هیچ استـانـی بـه اندازه لرستان، پل تاریخی ندارد . عطا حسن پور  مـنـطـقـه لرستان، خاطرنشان کرد : این استان بـا دارا بـودن پلهای تاریخی فراوان در کشور از نظر کمیت و حتی کیفیت بناها رتبه نخست را در کشـور بـه خود اختصاص داده است . در حال حاضر حـدود ۹۷ پل تاریخی در استان شناسایی شده که ثـبـت ملی اند وی اضافه کرد پل: های بـزرگـی هـمـچـون پـل کشکان، معمولان، شکسته، گاومیشان، پلدختر و پل سیاه پله از جمله پل های اصلی هستند کـه در معرض تخریب قرار دارند . باید هر چه زودتر این پلها را تعمیر کنیم، اگر به این موضوع اعتـبـاری تخصیص داده شود ظرف چندین سال آینده آنها را مرمت خواهیم کرد .

پل کشکان لرستان

پل کشکان لرستان

به طور مثال برای مـرمـت پل کشکان ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار تـخـصـیـص یافت، در نتیجه داربست زده شد، چـنـد سـنـگ تعویض گردید و در نهایت این اعتبار تمام شد . حسنپور ادامه داد : اگر اعتبار کلانی با تـجـمـیـع اعتبارات ملی و استانی بگیریم هر سال یک پل را میتوانیم مرمت کنیم؛ به طور مثال امسـال بـرای اولین بار این کار برای پل کشکان عملیاتی شـده .است مدیر پایگاه تاریخی لرستان تصریح کرد : بـرخـی از آثار به صورت موقتی در فهرست جهانی ثبـت شدهاند، برای همین فرصت زمانی مـرمـت آنـهـا محدود است و اگر ثبت جهانی دائـم نشـونـد از موقت هم حذف خواهند شد، لذا از استـانـدار و مقامات کشور به خصوص میراث فرهنگی تقاضا داریم که برای مرمت آنها هر چه سریع تـر اقـدام کنند چرا که خطر حذف شـدن آنـهـا از ثـبـت جهانی وجود دارد . باید برای مرمت آثار تاریخی اولویت بندی کنیم و ببینیم کدام اثـر وضـعـیـت بدتری دارد که باید به آن اهمیت بیشتری بدهیـم . در حال حاضر پل های لرستان برای اینکـه ثـبـت دائم در فهرست جهانی شود از اهمیـت ویـژهای برخوردارند. اعتبارات استانی و ملی، اگـر حـتـی تجمیع هم شوند کفاف احـیـای ایـن پـل هـا را .دهد نمی حسنپور یادآور شد : احتمال وقوع زلزله، سیل و سایر عوامل وجود دارد، سنگی می افتد، کتیبـهای تخریب می شود و در کل باعث تـخـریـب آنـهـا خواهد شد . باید به این پل هـا اعـتـبـارات کـلان تخصیص داد . با پول جهانی و یونسکو بـایـد بـه مرمت آنها پرداخت، با این اعتبارات به هدفی که داریم می رسیم و هر سال به طور مستمر مـی تـوان پلها را مرمت کرد. باید اعتباراتی همچون اعتبـار تخصیص یافته به تخت جمشیـد و چـغـازنـبـیـل دریافت شود تا مرمت صورت گیرد.

پل معمولان یا کلهر لرستان

پل معمولان یا کلهر لرستان

وی خاطرنشان کرد : در کل سـه پـل در ایـران داریم که کتیبه دارند که شامل پـل کشـکـان و کلهر در لرستان و یک پل در فـارس مـی . شـود وجود کتیبه برای تاریخ گذاری پل به ما کـمـک میکند و به نوعی شناسنامه برای دیگـر بـنـاهـای ایران می شوند. برخی باستان شناسان خارجی بعـد از اهرام ثلاثه مصر، پل های تاریخی لـرسـتـان را عظیمترین بناهای سـنـگـی در جـهـان و ایـران .اند دانسته حسنپور بیان کرد : اگر در حجم کلی، این بنـاهـا مورد توجه قرار می گرفتند، حال شـاهـد مـرمـت همه پل ها بودیم. قبلاً به پلها اعتـبـارات خـیـلـی کلانی می دادند که خوب و با هدف هزینه نشدند و بعضاً به هدر رفتند .

پل گاومیشان لرستان

پل گاومیشان لرستان

عبدالرضـا مـهـاجـری نـژاد، مدیرکل میراث فرهـنـگـی، صـنـایـع دسـتـی و گردشگری استان لرستان نیز در ایـن زمـیـنـه بـه خبرنگار ایسنا گفت : در لرستان ۶ پـل تـاریـخـی بزرگ داریم که باید مورد مرمت قرار گیرند در . سالهای گذشته این پل ها درست مرمت نشدند و کار احیا و مرمت آنها بدون طرح مرمتی صـورت گرفته است . این مقام مسئول ادامـه داد : در حـال حاضر سیاست ما در اداره کل میراث فـرهـنـگـی این است که هر سال اعتبارات ملی و استـانـی را برای مرمت یک پل هزینه کنیم . هر پل تاریـخـی باید طرح مرمتی داشته باشد . اگر طرح مرمتی این پلها مصوب شود با سپردن کار به پیمانکاری که نحوه مرمت کردن را می داند، کار مرمت پیگیری خواهد شد . امسال با طرح مرمتی کشکان موافقت شده است . قبلاً ۴۰۰ میلیون تومان اعتبـار بـه آن اختصاص داده شده که مقـدار آن زیـاد نـبـود .

پلدختر لرستان

پلدختر لرستان

ایسنا

 

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.