سرویس خبری روزنامـه ارک – یـک سـازه مدیریت آب در هنگام اجرای عملیات مرمت و ساماندهی عمارت کتابخانه باغ نگـارسـتـان کشف شد . عملیات مـرمـت و ساماندهی کتابخانه باغ نگارستان دو ماه است که آغاز شده است چند روز پـیـش هـنـگـام اجرای این عملیات خاک بـرداری از کـف زیر زمین کتابخـانـه، سـازه هـای آجـری و فضاهای چهارگوشی آشکار شد که با توجـه به موقعیت، شکل و آثـار مـرتـبـط مـانـنـد شیرآلات فلزی و تنبوشه های سفالی، تـعـلـق آنها به یک سیستم تامین و تقسیم آب بـرای باغ نگارستان و مکانهای جنوبی آن مسلم بـه نظر می رسد . در این باره، مصطفی ده پهـلـوان مـدیـر بـاغ نگارستان با بیان اینکه احتمال وجود آب انبار در محدوده کتابخانه وجود دارد به خبرنـگـار مهر گفت : درحال هماهنگی با اداره مـیـراث فرهنگی استان تهران هستیم تا کارشناسـان از آن محوطه بـازدیـد کـرده و بـرای انـجـام کاوش های مورد نظر اقدام شود . وی افزود : ما آثار مخـتـصـر از یـک سـازه مدیریت آب پیدا کرده ایـم کـه اطـلاعـات بیشتر دربـاره آن مسـتـلـزم کـاوش اسـت . خانه های قـدیـم در تـهـران بـه خصـوص خانه باغ هایی که شبیه به خانه باغ بـوده انـد یک آب انبار نیز داشته اند . سازه های آبی در خانه ها به شکل قنات و یا چاه بوده اسـت و آب به صورت جوی های کوچک در کوچه ها سرازیر می شده است . آب انبارها معـمـولا نزدیک به کوچه ساخته می شدند درهای آن را بر می داشتند و از آب قنات پر می کردنـد . ما پیش از این یک آب انبـار هـم در مـوزه مقدم داشتیم . این بار در باغ موزه نگـارسـتـان شواهدی هنگام عملیات مرمت کتابخـانـه در زیر کف زیرزمین به دست آمده که نشان می دهد اینجا نیز آب انبار وجود داشـتـه اسـت . بنابراین از کارشـنـاسـان در اسـتـان تـهـران خواستیم تا از این محل بازدید کنند . بنابرایـن قرار شد تا در نشستی پروژه کاوش برای ایـن منظور انجام شود . وی گفت : ساختمان های این باغ متـعـلـق بـه دوره پهلوی اول است و پـایـه هـای آن در دوره قاجار بنا شده است و اکنون هرازگاهـی در هنگام انجام عملیات و یا محوطه سازی بـه آثاری از دوره قجری برخـورد مـی کـنـیـم . تعداد این آثار کشف شده کـم نـیـسـت بـه . همین منظور قرار است یکی از اتاقـهـای ایـن باغ را بـرای نـمـایـش ایـن آثـار مـوزه ای اختصاص دهیم . کاشی های اوائـل قـاجـار، سفالهای شکسته که تمامی آنهـا نـگـهـداری شده اند بخشی از آثار به دست آمده است . فرشید مصدقی، باستان شـنـاس پـژوهشـگـاه میراث فرهنگی پس از بازدید از این سازه که به دعوت مدیر باغ نگارسـتـان و هـمـکـاری اسمعیلی جلودار عضو هیات عـلـمـی گـروه باستان شناسی دانشگاه تهران انجـام شـد، بـه خبرنگار مهر گفت : با توجه بـه وجـود آثـار ساخت و سازهـای مـتـعـدد در زیـر کـف زیرزمین کتابخانه باغ موزه نگارستان تـوقـف عملیات خاکبرداری و کسب مجوز لازم طبق گزارش کارشناسی تهیه شده از پـژوهشـگـاه میراث فرهنگی به مسئولان برنامه مرمتی اعلام شده است.

مهر

 

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.