این فدراسیون در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۶ م در شهر رم ایتالیا بنیاد نهاده شد. فدراسیون حاصل ادغام دو سازمان بزرگ فعال یکی در زمینه ی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و دیگری در زمینه خدمات تورگردانان می باشد. این مجموعه سازمانی غیرانتفاعی در ابعاد بیل المللی است که بیش از یکصد اتحادیه ملی از سراسر جهان را دربرمیگیرد. کنفدراسیون را  باید عامل قانون گذاری در زیربخش عملکرد تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی و و گردشگری دانست. همچنین فدراسیون به عنوان سخنگو و نماینده فعالین این حرفه ها در مذاکره با طرف های مسئول در حمل ونقل بین المللی نظیر یاتا و نیز اتحادیه بین المللی هتل هل و رستوران  ها ، ‌اتحادیه بین المللی راه آهن و نظایر آن عمل می کند.

مأموریت کنفدراسیون حفاظت از منافع بنگاه های تورگردان و دفاتر خدمات مسافرتی در مقابل عملکرد دولت ها ، سایر فعالین و عرضه کنندگان خدمات در بخش سفر در بعد بین المللی می باشد. به منظور تحقق مأموریت ، این سازمان وظایف زیر را تقبل نموده است :

  • متحد ساختن اتحادیه های ملی دفاتر خدمات مسافرتی و تقویت منافع جهانی اعضا؛
  • معرفی فعالیت های مختلف دفاتر خدمات مسافرتی نزد دستگاه های دولتی و عرضه کنندگان خدمات؛
  • اقدامات در جهت پذیرش تدابیری که منجر به سهولت برای مصرف کننده و ارائه خدمات به اعضاء کنفدراسیون می گردد؛
  • ایفای نقش به عنوان یک مرکز اطلاع رسانی و تحقیقات برای استفاده اعضاء و ارائه اطلاعاتی برای توسعه ی فنی خدمات اعضاء؛
  • برگزاری کنفرانس های بین المللی دفاتر خدمات مسافرتی و دیگر گردهمایی های مربوط به تبادل دانش فنی و اطلاعات.

دسته بندی ها : دانستنی های سفر

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.