بایگانی برای دسته بندی ‘اسکناس های قدیمی در تبریز’

چاپ و نشر اسکناس که توسط حکومت ملی آذربایجان انجام گرفت ، نیز از جمله اقداماتی بود که متأسفانه تا بحال پژوهش ژرفی در این باره از سوی پژوهشگران به عمل نیامده است که اینک به آن می پردازیم. فرقه دموکرات آذربایجان بدون اینکه حتی بانک ناشر اسکناس داشته باشد در اواخر سال ۱۳۲۴, باعجله یکسری اسکناس را چاپ و در جریان گذاشت.این اسکناس ها بصورت بسیار ابتدایی و با کاغذهای...